عاشقانه های آقا سید و زنش

سه شنبه 31 اردیبهشت 1387 ساعت 17:00 عاشقی آغاز شد و شنبه 28 اسفند 1389 ساعت 20:00 به وصال رسیدیم

 

روزها میگذرد

   عشق ما رو به خدایی شدن است

                 رو به برتر شدن از هر حسی

                         که در این عالم خاکی پیداست

 

 دوستت دارم

        از همین نقطه خاکی تا عرش

                                            دوستت دارم

                                                        از زمین تا به خدا

 پی نوشت از آقا سید:

بار اولی که این شعرو شنیدم حس خیلی خوبی پیدا کردم . خیلی دوسش داشتم . هنوزم واسم تازه ی تازه ست مثل عشقت ...

مدیر||

شعار عشقمون